O projektu

Hlavní stránka / Projekt / O projektu

Projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů má za úkol vytvořit strategie pro realizaci protikorupčních opatření a proškolit zástupce žadatele a jednotlivých krajů v realizaci těchto protikorupčních opatření.

Aby tato strategie vycházela za skutečných potřeb a problémů jednotlivých krajů, bude v první fázi zpracována analýza současného stavu boje proti korupci.

V návaznosti na analýzu bude vytvořena komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Analýza současného stavu boje proti korupci, komparativní studie
  2. Tvorba strategie boje proti korupci
  3. Školení zaměstnanců krajských úřadů, workshopy
  4. Závěrečná konference

Všechny výstupy projektu jsou vytvářeny ve spolupráci zástupců Asociace krajů ČR (AKČR), zástupců jednotlivých krajů a dodavatelů služeb. Výstupy projektu budou přizpůsobeny potřebám jednotlivých krajů.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci územně samosprávných celků - krajů. Primárně jako účastníci projektu, sekundárně jako příjemci využívající výstupy pro potřeby aplikace dovnitř organizace.

Důvody pro realizaci projektu:

  • neexistence jednotného systému pro potřeby sledování korupce ve veřejné správě na regionální úrovni
  • neexistence formalizovaného systému pro vyhodnocování dopadů korupce
  • není nastaven systém efektivního boje proti korupci
  • nejsou důsledně aplikovány dostupné prostředky pasivní prevence pro řešení následků korupčního jednání.

Hlavním výstupem projektu bude kompletní strategický dokument boje proti korupci, který bude obsahovat 14 dílčích strategií pro jednotlivé kraje. Dílčími výstupy je analýza potřeb, komparativní studie a systém vzdělávání zaměstnanců v zavádění protikorupčních opatření.

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Cílem projektu je přispět k prevenci proti korupci na úrovni územně samosprávných celků - krajů formou podpory vedení krajů v jejich protikorupčních aktivitách a posílit protikorupční opatření, zejména prostřednictvím vytvoření strategií pro mapování a hodnocení korupčních rizik, hodnocení protikorupčních opatření, prostřednictvím školení vedoucích zaměstnanců krajů.

Strategie a školení budou vycházet z příkladů dobré praxe aplikované ve vyspělých státech.

Dalším z cílů projektu je zajištění přenosu znalostí a sdílení zkušeností s bojem proti korupci mezi jednotlivými kraji, porovnání prostřednictvím komparativní studie situace u nás a ve vybraných regionech EU.

Projekt povede ke zvýšení kvality řízení v jednotlivých krajských úřadech a zvýší jejich transparentnost a otevřenost.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Z výsledku průzkumu společnost Ernst a Young, který si zadalo Hlavní město Praha vyplývá, že jednotlivé kraje problematiku prevence korupce vedou obecně v patrnosti. Nicméně co do rozsahu zavedených institucionálních opatření se situace v jednotlivých krajích liší.

Projekt je zaměřen na oblast všeobecné strategie, tvorbu strategických dokumentů, metodiky protikorupčních aktivit v krajích. Jak ukazuje průzkum, kraje nemají dokument, který by zásadně vymezoval protikorupční strategii, a také mají rezervy v oblasti kontrolních mechanismů.

Díky projektu bude vytvořena jednotná strategie protikorupčních opatření v krajích, budou proškoleni zaměstnanci územně samosprávných celků v aplikaci metod boje proti korupci.

Projekt bude mít dopad na celou cílovou skupinu zaměstnanců územně samosprávných celků, neboť zaměstnanci proškolení v rámci projektu, budou zavádět protikorupční balíčky do chodu úřadů a také se budou moci podílet na vzdělávání všech zaměstnanců územně samosprávných celků. Další díl dopadu bude mít projekt na politiky územně samosprávných celků, jejichž stěžejní role tkví v implementaci aktivit a jejich podpoře v orgánech jednotlivých krajů.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky