Kraj Vysočina

V oblasti stanovení základní strategie pro boj s korupcí přijal Kraj Vysočina Protikorupční strategii kraje Vysočina (dále jen „Strategie KV“) s cílem vytvořit podmínky pro účinnou prevenci korupčního jednání, snazší odhalení korupce, zvyšování důvěry ve veřejnou správu, zvyšování prestiže kraje a rozvoj pozitivních celospolečenských vztahů.

Hlavní charakteristiky strategie jsou:

 • Působnost Strategie KV se vztahuje na činnost kraje, orgány kraje, příspěvkové organizace zřízené krajem a přiměřeně rovněž na právnické osoby s majetkovou účastí kraje, či právnické osoby krajem založené.
 • Strategie KV definuje základní, obecné hodnoty, které KV uznává a k jejichž naplnění směřuje. Jedná se o hodnoty podstatně širšího charakteru, než pouze boj korupcí.
 • Strategie KV dále vymezuje základní nástroje pro eliminaci rizika korupce. Některé z popsaných nástrojů jsou do praxe v KV zavedeny, jiné nikoliv. Jedná se o obecný výčet použitelných nástrojů bez přímé vazby na jejich zavádění do praxe či sledování konkrétních indikátorů jejich naplnění.

Popsána jsou následující opatření:

 • strategické řízení, plánování,
 • systém řízení kvality,
 • systém řízení rizik,
 • pravidelné hodnocení činnosti jednotlivých organizací a útvarů,
 • projektové a procesní řízení, standardizace a transparentnost procesů,
 • nastavení a dodržování principů bezpečného rozhodování,
 • kontrola,
 • protikorupční role interního auditu,
 • informovanost (komunikace s veřejností a médii, informovanost představitelů a zaměstnanců kraje, prostředky k přenosu informací o podezření na korupční jednání),
 • protikorupční opatření v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů,
 • střet zájmů a jeho řešení,
 • zaznamenávání činnosti (auditní stopa), evidence, sběr a uchovávání dat a
 • spisová služba,
 • benchmarking, analýza dat, metoda tzv. nejlepší praxe.

Návazně na obecná opatření, která lze aplikovat ve všech oblastech, identifikuje Strategie KV oblasti se zvýšenou mírou korupčního rizika. Pro tyto oblasti jsou, nad rámec obecně aplikovatelných opatření, definovány další specifické nástroje ke snížení korupčního potenciálu. Jde o tyto oblasti:

 • hospodaření s majetkem kraje a majetkovými právy, nemajetkovými právy, finančními prostředky kraje,
 • uzavírání a další správa závazkových právních vztahů,
 • veřejné zakázky,
 • vrchnostenské rozhodování.

K dispozici zde.

Strategie zprácována v rámci projektu ke stažení zde


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky