Jihomoravský kraj

V oblasti stanovení základní strategie přijal Jihomoravský kraj „Protikorupční strategii Jihomoravského kraje“ s cílem nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci kraje (dále jen „Strategie JMK“).

  • Strategie JMK navazuje na Strategii vlády, a to zejména ve dvou pro JMK klíčových oblastech veřejných zakázek (včetně oblasti nakládání s majetkem kraje a pravidel uzavírání smluvních vztahů) a opatření ve veřejné správě.
  • Působnost Strategie JMK dopadá na veškeré orgány kraje, příspěvkové organizace zřízené krajem a přiměřeně rovněž na právnické osoby s majetkovou účastí kraje či právnické osoby krajem založené.
  • Strategie JMK formuluje tři konkrétní opatření pro boj s korupcí – ustanovení Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce, zpracování mapy korupčních rizik a zřízení Protikorupční linky Jihomoravského kraje.
  • Nad rámec stávajících opatření vymezuje Strategie JMK strategickou vizi a dlouhodobý strategický cíl v oblasti prevence korupce. Dosažení dlouhodobého strategického cíle je stanoveno ve dvou etapách: do konce r. 2012 má být v rámci první etapy vybudována základna systémových kroků k eliminaci korupčních rizik. Ve druhé fázi má být do konce r. 2014 implementována „best practice“ a má být dosaženo vedoucí pozice v rámci České republiky.
  • K naplnění dlouhodobého strategického cíle jsou stanoveny dílčí cíle pro první fázi do konce r. 2012. V jednotlivých oblastech boje s korupcí jsou pro konkrétní cíle stanoveny indikátory jejich splnění.
  • Strategie JMK obsahuje podrobnou mapu korupčních rizik. Jsou popsána konkrétní rizika v jednotlivých oblastech, kde je hrozba výskytu korupčního jednání nejvyšší. Rizika jsou dále zanesena do matice definující závažnost rizika na základě pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadu.

K dispozici zde.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdoje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky